Top 30 Kills

Top Username Kills
1 Grape[H]ammer[v0g] 147948
2 LilZoo. 139910
3 [v0g]Tosh 126523
4 ...Bsk]MbH[v0g] 97227
5 [CbK]Amine. 88526
6 bruno0806. 83012
7 [CbK]Krishhna 76559
8 FireBird 76523
9 [CbK]Mihael444 74780
10 MaoaM 71229
11 [iTG]Scorpionn 70607
12 Sanfoura 68652
13 Ryder[CbK] 66515
14 [CbK]Ezio 61213
15 [CbK]albers14_ 57766
16 FrostBite[TrK] 56756
17 [MVP]Bullet 56662
18 .A08K 56361
19 tyro 55140
20 [CbK]Subz3ro 54685
21 [v0g]Nina 53904
22 Giannantonio 50892
23 [ITA]Stefy_CbK 50845
24 [CbK]ComeToMAMA 50233
25 [CbK]Sarah 50233
26 [v0g]Tygga. 49506
27 ...Bsk]Jelen[v0g] 49194
28 Chow 48440
29 [TrK]MoonLight. 47985
30 [ScT]Capo_ 45943

Top 30 deaths

Top Username Deaths
1 Sanfoura 57051
2 [v0g]Tosh 56810
3 [CbK]Amine. 55401
4 LilZoo. 50603
5 bruno0806. 50466
6 [CbK]Krishhna 43881
7 [CbK]Mihael444 41990
8 [CbK]albers14_ 39643
9 FireBird 37260
10 [TrK]Khaled 36723
11 Grape[H]ammer[v0g] 36326
12 [CbK]Ezio 36252
13 FrostBite[TrK] 35300
14 .A08K 35250
15 [TrK]MoonLight. 34950
16 [v0g]Nina 33820
17 That_Skywalker_Abood 33094
18 [TrK]Sunlight 32786
19 Fonseca 32419
20 Ryder[CbK] 32167
21 ...Bsk]MbH[v0g] 32123
22 [CbK]SaK_ 31872
23 [CbK]Sarah 31806
24 KEBAB 31800
25 [ITA]Stefy_CbK 31056
26 [CbK]Dr.White 30539
27 Shiko 30386
28 tyro 29866
29 Chow 28913
30 [MVP]Bullet 28749

Top 30 assists

Top Username Assist
1 LilZoo. 47794
2 Grape[H]ammer[v0g] 45782
3 ...Bsk]MbH[v0g] 44358
4 bruno0806. 39876
5 [CbK]Amine. 39558
6 FireBird 34396
7 [CbK]Mihael444 33185
8 Sanfoura 32164
9 Ryder[CbK] 31334
10 [MVP]Bullet 25522
11 .Shahzaib. 24133
12 FrostBite[TrK] 24040
13 [CbK]Krishhna 21655
14 Lester__ 20769
15 [TrK]MoonLight. 19924
16 MaoaM 19630
17 [CbK]Yeezy 19530
18 ...Bsk]Jelen[v0g] 19452
19 [CbK]ZigcoPofukanco 18985
20 [VoG]Cristab 18649
21 [v0g]Tygga. 18207
22 [CbK]Buddy 17892
23 reyesnubs 17206
24 [ScT]Capo_ 16935
25 [v0g]Tosh 16726
26 [CbK]Ezio 16634
27 [CbK]ComeToMAMA 16464
28 Chow 16417
29 doggy[BnD] 16227
30 [BnD]Mentos 16092